best dating

Hindi makaintindi

Hindi makaintindi

Nakita mo na ngang pagod na pagod ang tao kakalinis, papagalitan mo pa. Hindi ka marunong umintindi sa mga kasama mo pero ineexpect mo na iintindihin ka nila?
anonymous Home July 10, 2024 at 7:37 am 0
Rant Tags
Get Social and Share
Post a Comment
Text Only. HTML/Code will be saved as plain text.
Optional. Include your First Name in your Comment.